Winkelmandje

Verkoopsvoorwaarden

 1. Onderstaande voorwaarden gelden voor Inbraakveilig.be en al zijn filiale.
 2. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn voor al onze aannemingen, werken en/of leveringen enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 3. Elke bestelling, hetzij telefonisch, mondeling of schriftelijk betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
 4. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen, diensten, rechten en taksen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Inbraakveilig.be zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 5. Indien Inbraakveilig.be zich verbindt tot het leveren van diensten of prestaties dient de klant bij ondertekening van de bestelbon een voorschot van 50% van de totale waarde van de bestelbon te betalen. Pas op het ogenblik van betaling van voormeld voorschot zullen de werken door Inbraakveilig.be worden aangevat. Het saldo zal verschuldigd zijn op het ogenblik van het overmaken van de factuur aan de klant.
 6. Indien tussen Inbraakveilig.be en de klant bij het opmaken van de offerte wordt overeengekomen dat de effectieve uitvoering van de werken zal worden uitgesteld voor een periode die de 2 jaar niet mag overschrijden, dan zal de klant bij ondertekening van de bestelbon aan Inbraakveilig.be een voorschot verschuldigd zijn van 10% van de totale offerte.
 7. De opgegeven leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Inbraakveilig.be niet. Vertraging in de uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Ingeval van overmacht is de Inbraakveilig.be ontlast van haar verplichting tot uitvoeren.
 8. Alle klachten van leveringen en plaatsingen moeten uitsluitend bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na uitvoering en minstens binnen de 8 dagen na factuurdatum toekomen op de zetel van de vennootschap. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de 3 maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.
 9. De geleverde goederen blijven eigendom van Inbraakveilig.be tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en intresten. Het risico gaat echter over op de klant van bij de contractsluiting. Ingeval Inbraakveilig.be haar recht van eigendomsvoorbehoud wenst te realiseren, is zij gerechtigd voor administratieve kosten en eventueel vervoer een vergoeding te vragen gelijk aan 20% van de globale waarde.
 10. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Inbraakveilig.be, tenzij anders schriftelijk werd bedongen. Iedere andere betaling door de klant gebeurt op diens verantwoordelijkheid.
 11. Bij niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt deze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met intresten gelijk aan 10% alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het totale factuurbedrag (met een minimum van € 50) als schadebeding.
 12. De waarborgperiode vangt aan op datum van de factuur. De waarborg is slechts geldig indien de toestellen door onze dienst onderhouden worden met een onderhoudscontract. Wanneer de installatie niet is aangesloten op een op afstand gelegen bewakingscentrum dat de verschillende technische informaties kan registreren moet de installatie uitgerust zijn met een “daguurstempel apparaat” dat afzonderlijke registratie van de volgende informaties met betrekking tot de toestand van de installatie mogelijk maakt met duidelijke leesbare opgaven van de juiste datum en van het uur in en uit bewaking stellen, alarm, storing, sabotage. De kast waarin de controle – registreerrichting zich bevindt moet gesloten worden.
 13. Alle verplaatsingen worden forfaitair aangerekend wat betreft prestaties buiten waarborg. De waarborg vervalt ingeval van slechte installatie, van slecht onderhoud of van ondeskundige herstellingen uitgevoerd door vreemde technici. De waarborg vervalt in geval van wijziging zonder onze schriftelijke goedkeuring hiervan en in geval van normale sleet. Wij zullen tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn ten opzichte van derden voor schade aan personen en goederen. De klant waarborgt ons tegen elk verhaal van derden. Herstellingen uit te voeren als gevolg van panne, door aanwezigheid van de vreemde voorwerpen in de toestellen, door abnormale vervuiling, door verkeerdelijke behandeling, worden volledig aangerekend evenals gebruikte wisselstukken. Deze onderdelen vallen niet onder deze waarborg: kabel, batterijen, led’s, toetsenbord, sloten,... De waarborg geeft in geen geval recht op uitstel van betaling.
 14. Alle tekeningen, schema’s, offertes en andere documentatie blijven eigendom van Inbraakveilig.be. Het is verboden ze geheel of gedeeltelijk te kopiëren noch aan derden te lenen of te overhandigen. Zij mogen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze door Inbraakveilig.be overhandigd werden, zelfs in dit geval is Inbraakveilig.be niet aansprakelijk voor een gebruik dat zij aldus zou toegestaan hebben. De overhandiging van gelijk welke documentatie impliceert niet dat aan de klant een licentie van een octrooi gegeven wordt. Inbraakveilig.be garandeert dat zij het recht heeft het materiaal dat verkocht wordt te fabriceren en te verkopen doch zij garandeert niet het vrije gebruik van dit materiaal door de klant. Inbraakveilig.be is niet verantwoordelijk wanneer zij fabriceert op plannen op instructie van de klant. De verkoop van onze producten impliceert geen licentie onder octrooien, die ons toebehoren en die zouden slaan op de combinatie van onze producten met anderen.
 15. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Inbraakveilig. be. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan Inbraakveilig.be een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling, met hetzelfde minimum van € 50. Indien Inbraakveilig.be zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door het exclusief toedoen van Inbraakveilig.be wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens Inbraakveilig.be.
 16. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van Inbraakveilig.be bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 17. Inbraakveilig.be behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.