De wet “tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid” van 2 oktober 2017 en het laatste Koninklijk Besluit (KB) van 6 december 2018 (en voorgaande) zijn momenteel van kracht.

Hieronder vind je een overzicht van de voorschriften die voor jou – als particulier – van belang zijn als je een alarmsysteem wilt installeren en gebruiken.

Laat ons beginnen met wat er moet verstaan worden onder het “alarmsysteem” waarop de wet van toepassing is.

Het Koninklijk Besluit is wel van toepassing op:

 • Goederenalarmsystemen: alarmsystemen om misdrijven tegen goederen te voorkomen of vast te stellen (klassiek inbraakalarm);
 • Persoonsalarmsystemen: alarmsystemen om misdrijven tegen personen te voorkomen of vast te stellen (hold-upknoppen). Met het nieuwe KB wordt ook het gebruik van deze drukknoppen geregeld.

Het Koninklijk Besluit is niet van toepassing op:

Een alarmsysteem dat niet voorzien is van een buitensirene, buitenlicht of een meldsysteem.

 • Meldsysteem : elk communicatiemiddel waarmee een persoon die zich niet bevindt in het beveiligde goed,
  op de hoogte gebracht kan worden van een alarmsignaal (bv. een smartphone App of sms of een doormelding naar een alarmcentrale).
 • Een goederenalarmsysteem dat niet geïnstalleerd is in een gebouw.

Het is dus niet van toepassing op volgende alarmsystemen:

 • alarmsystemen voor voertuigen
 • alarmsystemen die uitsluitend brand-, gas- of rookontwikkeling signaleren.

Aankoop

De markt van inbraakalarmen is vrij. Er zijn dus goede, maar ook minder goede systemen te koop of te huur. Het is dus belangrijk om u te informeren, alvorens te investeren. Contacteer daarom de dienst preventie van uw gemeente, de preventieverantwoordelijke van de lokale politie of een onafhankelijke private veiligheidsadviseur. Vraag ook raad aan de verzekeringsmaatschappij. Een diefstalverzekering is vaak goedkoper als u voor een kwaliteitsvol (INCERT-label) en professioneel geïnstalleerd alarmsysteem kiest.

Houd overigens ook rekening met uw brandveiligheid bij het kiezen van een alarm. Sommige systemen beschermen u eveneens tegen brand. Zo slaat u meteen twee vliegen in een klap.

Pas op voor personen die bij u op bezoek komen om een alarmsysteem te verkopen. Deur-aan-deur verkoop van alarmsystemen duurder dan € 250 is in ieder geval verboden. Bovendien kent u niet altijd de ware bedoeling van een zogenaamde verkoper die bezorgd is om uw veiligheidsprobleem.

Download Brochure

1. Installatie van je alarmsysteem

Wanneer je zelf je alarmsysteem installeert, moet je het niet meer laten controleren door een erkende beveiligingsonderneming, alvorens je systeem onder spanning te zetten.

Als je jouw alarmsysteem niet zelf installeert, ben je verplicht dat te laten doen door een erkende beveiligingsonderneming (Inbraakveilig).

2. Verplichte aangifte van je alarmsysteem

2 mogelijkheden:​

Als je geen meldkamercontract afgesloten hebt met een erkende alarmcentrale:

In dat geval moet je jouw alarmsysteem binnen de 10 dagen na de ingebruikstelling aanmelden bij het “meldpunt alarmsystemen”, via www.police-on-web.be of www.registreerjealarm.be. Daarbij moet je ook alle verplichte informatie overmaken. Om toegang te krijgen tot het e-loket moet je je identificeren met je elektronische identiteitskaart, een burgertoken of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie zoals itsme (net zoals wanneer je je belastingaangifte via tax-on-web wilt indienen). Als je een aangifte wilt indienen voor een rechtspersoon, is het dus nodig om die te kunnen vertegenwoordigen.

Ook wijzigingen van 1 of meer van de verplichte gegevens (bv. als je alarmsysteem buiten gebruik gesteld is) moet je doorgeven binnen de 10 dagen.

De in te vullen gegevens zijn:

 • Naam (of handelsnaam) en adres van de plaats van installatie van het alarmsysteem
 • Telefoonnummer van de plaats van installatie van het alarmsysteem
 • Naam, adres, GSM-nummer en e-mailadres van de gebruiker
 • Aard van het goed waar het alarmsysteem geïnstalleerd is (aanpalende woning, handelszaak…)
 • Aard van het risico van de plaats (juwelierszaak, apotheek,…)
 • Aard van het alarmsysteem: alarmsystemen voor de goederen – mobiele alarmsystemen voor personen – alarmsystemen voor personen

Als je wél een meldkamercontract met een alarmcentrale afgesloten hebt:

In dit geval doet de alarmcentrale de aangifte voor jou. Ook die aangifte vermeldt alle gegevens van hierboven plus het gebruikersnummer en communicatienummer van het alarm. De alarmcentrale geeft ook wijzigingen door als die er zijn; zo ben je altijd gerust op dit vlak.

3. Verplichte jaarlijkse validatie van de gegevens van je alarmsysteem

Na de aangifte van je alarmsysteem bij de installatie, ontvang je elk jaar van de FOD Binnenlandse Zaken per e-mail een uitnodiging om de gegevens van je alarm te valideren. Dit moet je hoe dan ook doen; ook als de gegevens niet gewijzigd zijn. Voor de validatie kan je eveneens terecht op www.police-on-web.be.

Indien je aangesloten bent bij een alarmcentrale doen zij dit voor jou. Je ontvang dan ook geen e-mails en je kan ook voor wat dat betreft altijd op beide oren slapen.

4. onderhoud van je alarmsysteem

In ieder geval ben je er verantwoordelijk voor dat jouw alarmsysteem jaarlijks wordt onderhouden. Je mag dit zelf doen.

Als je het niet zelf doet, moet je beroep doen op een erkende beveiligingsonderneming (Inbraakveilig)
Indien het jaarlijks onderhoud gebeurt door een erkende beveiligingsonderneming,wordt je daarvan een attest bezorgd.

Het jaarlijks onderhoud blijft dus bestaan, maar er is geen wettelijke verplichting meer om een contract af te sluiten voor een jaarlijks onderhoud door een erkende beveiligingsonderneming.

Installatie en onderhoud

 • U mag uw alarmsysteem zelf plaatsen en onderhouden. Toch raden we hiervoor een vakman aan. Een goed systeem wordt immers op maat gemaakt. De deskundige houdt rekening met de aard van het gebouw, uw activiteiten en gewoonten. Het gaat dus vaak om een complexe installatie die beter door een professional wordt geplaatst. Deze beveiligingsfirma’s moeten bovendien erkend zijn door de minister van Binnenlandse Zaken. Ze krijgen hiervoor een erkenningsnummer van acht cijfers. Dat nummer staat op alle folders, contracten, facturen, … van de onderneming. De personeelsleden hebben ook een identificatiekaart van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Vraag erom. De betrokkenen zullen de kaart graag tonen. De kaart garandeert bovendien dat ze gekwalificeerd en zuiver op de graat zijn. Op www.vigilis.be vindt u een lijst met erkende beveiligingsondernemingen.
 • Bij het onderhoud bezorgt een erkende beveiligingsfirma u jaarlijks een attest. Dat jaarlijks onderhoud is trouwens verplicht. Een onderhoudscontract met een erkende beveiligingsfirma is echter niet meer noodzakelijk.

Download Brochure

Een verificatie voorafgaand aan de alarmmelding kan gebeuren door:

Jezelf, je contactpersoon of een bewakingsagent (als je een meldkamercontract hebt afgesloten) als er eventuele verdachte elementen vastgesteld werden die kunnen wijzen op een misdrijf. Bv.:

Schoenafdrukken in de voortuin, verdacht voertuig, gebroken raam, verdachte geluiden, enz. Indien dit het geval is stopt deze persoon iedere verdere actie en verwittigt onmiddellijk de politie. Neem dus zelf geen onnodige risico’s.

Je controleert via verstuurde videobeelden de toestand in of rond het gebouw waar een alarm is gesignaleerd.

Een technische verificatie door een alarmcentrale (als je een meldkamercontract hebt afgesloten) die controleert of je niet zelf het alarm veroorzaakte of ze stuurt een bewakingsagent. Bv.:

Een alarmcentrale belt jou of je contactpers(o)on(en) op om na te gaan of je zelf een alarm hebt veroorzaakt.

Een alarmcentrale verwittigt na alarm een interventieploeg, die het alarm ter plaatse checkt.

Een alarmcentrale controleert met technische middelen of er zich daadwerkelijk een indringing voltrekt – bijvoorbeeld door een analyse van opeenvolgende signalen, door overeenstemmende signalen afkomstig van meerdere detectoren of door bevestiging van het alarmsignaal door doorgeseind beeldmateriaal, enz.

Niet verplicht

Het is wettelijk niet verplicht om uw alarmsysteem aan te sluiten bij een alarmcentrale. Toch heeft dit veel voordelen. De centrale bewaakt uw pand en treedt op in uw plaats. Echt of loos alarm? De centrale controleert en verwittigt u om ter plaatse te gaan, alsook indien nodig de politie. Ze kan, indien u dit uitdrukkelijk wenst, hiervoor ook een beroep doen op professionele bewakingsagenten.

Download Brochure
Een goederenalarm

Een goederenalarm

 • Nooit rechtstreekse alarmmeldingen (zoals bv. een automatische spraakoproep van je alarmsysteem zelf) naar de politie of naar een noodnummer.
 • Enkel indien het alarmsignaal het gevolg is van een ongeoorloofde indringing of poging daartoe.
 • Telefonisch naar het noodnummer (101 / 112) en niet naar het nummer van de Lokale Politie.
 • Een vergunde alarmcentrale (meldkamer) meldt een alarm via een rechtstreeks noodnummer na verificatie van de alarmsituatie.
Een persoonsalarm

Een persoonsalarm

 • Nooit rechtstreekse alarmmeldingen (zoals bv. een automatische spraakoproep van je alarmsysteem zelf) naar de politie of naar een noodnummer.
 • Een alarmmelding van een persoonsalarm gebeurt enkel door een erkende alarmcentrale (meldkamer) na verificatie van de alarmsituatie.

Installateurs-code

De beveiligingsonderneming maakt bij oplevering van het alarmsysteem de installateurs-code zonder bijkomende kosten over aan de eigenaar van het systeem. Bij Inbraakveilig vind je deze terug in je klantendossier.

Als je zelf of je contactpersoon een alarm meldt

Bel het noodnummer 101 of 112 en vermeld:

 • je naam en je telefoonnummer
 • het gebruikersnummer van je alarmsysteem
 • op welke manier je controleerde of het geen loos alarm is
 • in welk deel van je woning er iets aan de hand is

uitgestelde behandeling van alarmoproepen

De beheerder van het noodnummer kan beslissen om de alarmmeldingen die niet voldoen aan de wettelijke vereisten en waarover de verplichte inlichtingen niet werden doorgegeven uitgesteld te behandelen.

Specifiek voor persoonsalarmen

Situatieschets:

op vrijwillige basis kan er een situatieschets van het pand waar het vast persoonsalarmsysteem is geïnstalleerd bij de verplichte informatie mee overgemaakt worden. Deze situatieschets omvat de aanduidingen van toegangen, vensters, plaats van persoonsalarmdetectoren, en de opstellingsplaats van eventuele camera’s.
Indien een situatieschets is overgemaakt, neemt de beheerder van het noodnummer de nodige maatregelen opdat de interventie van de politiediensten in geval van misdrijven tegen personen kunnen worden geoptimaliseerd (b.v. een interventieplan).

Plaatsing camera’s:

de vaste persoonsalarmsystemen, die voortaan worden geïnstalleerd of vernieuwd in publiek toegankelijke plaatsen (dit is dus niet van toepassing voor een privé woning), moeten uitgerust worden met een systeem dat visuele verificatie mogelijk maakt.

Bij een alarmmelding komt een persoon ter plaatse

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat na elke alarmmelding er bij de beveiligde woning een persoon aanwezig is op het ogenblik dat de politie ter plaatse komt. Deze persoon is in staat:

 • de politie binnen te laten in de woning als zijn of haar veiligheid daarbij niet in het gedrang komt
 • het alarmsysteem uit te schakelen.

De politie-tussenkomst

Als de politie ter plaatse komt, moet er dus iemand de deur kunnen openen en het alarmsysteem uitschakelen. Indien je zelf niet aanwezig kunt zijn, moet je zorgen voor een contactpersoon. Het is altijd de politie die als eerste naar binnen gaat. Politiefunctionarissen zijn immers, beter dan wie ook, opgeleid, uitgerust en bevoegd om risico’s te beoordelen en mogelijke daders te vatten. Jijzelf, je contactpersoon of de bewakingsagent betreedt het pand dus na de politieagenten.

Geen componenten die de tussenkomst kunnen verstoren

Aan een alarmsysteem mogen geen componenten aangesloten zijn die de doeltreffende tussenkomst van de hulpdiensten kunnen hinderen, of die letsels kunnen toebrengen.

 • Het gebruik van schrikdraad die elektrische stroomstoten geeft wanneer het alarmsysteem wordt geactiveerd is verboden.
 • Traangas dat door het alarmsysteem verspreid wordt in de beveiligde woning is evenmin toegestaan.

Sirene verplicht met buitenlicht

Een alarmsysteem uitgerust met een buitensirene, moet ook uitgerust zijn met een buitenlicht.

Voorschriften i.v.m. de alarmmelding met buitensirene

De buitensirene mag bij elk alarm slechts 3 minuten geluidssignalen geven, in geval van sabotage 8 minuten.

Wanneer het alarm kennelijk niet het gevolg is van een indringing of een poging daartoe, mag de buitensirene met alle mogelijke middelen worden geneutraliseerd. Het binnendringen in je woning mag evenwel niet zonder jouw toestemming of die van je contactpersoon.

Prijsaanvraag